Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Tên chương trình:    Xây dựng công trình Cầu đường (5258020501)   

Trình độ đào tạo:      Đại học

Ngành đào tạo:         Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông ( 52580205)

Hình thức đào tạo:   Chính quy

Thời gian đào tạo:       4,5 năm

  1. Mục tiêu đào tạo
  • Về kiến thức và kỹ năng: Sinh viên được trang bị những kiến thức nền tảng, kiến thức chuyên môn đáp ứng nhu cầu thực tiễn, có khả năng thiết kế, quản lý thiết kế xây dựng, thi công các loại hình công trình giao thông
  • Về thái độ và đạo đức: Sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt ,tích luỹ kỹ năng sống, trình độ chuyên môn, có khả năng làm việc nhóm, phương pháp làm việc khoa học.
  1. Nội dung chương trình đào tạo:

Văn bằng tốt nghiệp: theo hệ thống văn bằng Quốc gia do Bộ Giáo dục quản lý

Chức danh sau khi tốt nghiệp: Kỹ sư

   3.Khối lượng kiến thức toàn khóa:

158 tín chỉ (TC), không tính phần giáo dục thể chất 3 tín chỉ và giáo dục quốc phòng 8 tín chỉ.