Ngành Kinh tế và quản lý xây dựng

NGÀNH KINH TẾ & QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Trình độ đào tạo:   Đại học

Loại hình đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

  1. Mục tiêu đào tạo
  • Về kiến thức và kỹ năng: Sinh viên được trang bị những kiến thức nền tảng, kiến thức chuyên môn đáp ứng nhu cầu thực tiễn, có khả năng thiếtkế, quản lý thiết kế xây dựng, thi công các loại hình công trình giao thông
  • Về thái độ và đạo đức: Sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt ,tích luỹ kỹ năng sống, trình độ chuyên môn, có khả năng làm việc nhóm, phương pháp làm việc khoa học.
  1. Nội dung chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ: 155-170 tín chỉ (chưa bao gồm GDTC và GDQP)

Văn bằng tốt nghiệp: theo hệ thống văn bằng Quốc gia do Bộ Giáo dục quản lý

Chức danh sau khi tốt nghiệp: Kỹ sư kinh tế